מס רכישה מופחת לנכים, האמנם?

מס רכישה מופחת לנכים, האמנם?

מאת: אבי גורמן, עו"ד; עמיה גולדשטיין, עו"ד | פורסם: 01/03/2015

תקנה 11 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: התקנות), מעניקה הקלה במס רכישה לנכה, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה. מס הרכישה שיוטל במקרה זה יהיה בשיעור 0.5% משווי הזכות כולה. בהתאם להוראות התקנה, הזכות במקרקעין צריכה להיות למגוריו של ה"נכה". בנוסף, מדובר בהקלה המוענקת פעמיים בלבד[1].

עיון מעמיק בתקנה מעלה עיוות הקיים בה - בהתאם למדרגות מס הרכישה הקבועות היום לא תמיד מדובר בהטבה, זאת מאחר וההטבה הקבועה בסעיף מטילה מס על מלוא התמורה[2]. כתוצאה מכך, עולה השאלה האם ניתן לשלב בין הוראות החוק השונות?

בית המשפט העליון בעניין גור[3] דן בשאלה האם ניתן לשלב בין הוראת סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: החוק) לבין תקנה 11 לתקנות. בית המשפט לא שלל על הסף את טענות המערער, וקבע כי הפרשנות המוצעת על ידו מתיישבת עם לשון התקנה. בנוסף, ציין בית המשפט כי השינויים בחוק מיסוי מקרקעין, שחקו את ההטבה הקבועה בתקנה 11 לתקנות. על אף קביעות אלה דחה בית המשפט העליון את הערעור, וקבע כדלהלן:

"בנסיבות המקרה דנא נראה שאין מקום שבית המשפט, שאין לנגד עיניו התמונה התקציבית המלאה, ייטול על עצמו את התפקיד לקבוע את סדרי העדיפויות בחלוקת נטל המס או באופן חלוקת משאבי החברה, וזאת בדרך של פרשנות מרחיבה שלא נמצא לה עיגון פרשני מספק, אף אם מדובר במטרה ראויה".

בהתאם לקביעותיו של בית המשפט העליון בפסק הדין המוזכר לעיל, אנו בדעה כי ראוי לתקן את התקנה באופן שיעניק את הטבת המס הקבועה בה, בנוסף על מדרגת המס הראשונה לרוכשי דירה יחידה. זאת על מנת להיטיב עם הציבור הזכאי להקלה הקבועה בתקנה 11 לתקנות, באופן המירבי.

 

[1] ראו: ו"ע 55047-07-13 עדי מנחם ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין ת"א, מיסים כח/2 (אפריל 2014) ה- 34.

[2] סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק קובע מדרגה ראשונה בשיעור של 0% ברכישה של דירה יחידה, לעומת 0.5% מס מהשקל הראשון שקובעת התקנה.

[3]ע"א 1492/12 ירמיהו גור נ' מנהל מיסוי מקרקעין מחוז מרכז, מיסים כח/6 (דצמבר 2014) ה- 1.

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים