חברות ושותפויות

חברות ושותפויות

קיימים יתרונות וחסרונות לכל אחת מצורות ההתאגדות: חברה לעומת שותפות. משרדנו מעניק ייעוץ בתחום זה.

מאת: רו"ח אבי קדוש | פורסם: 08/12/2013

חברות

כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרותיה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנת הציבור.

מעמדן החוקי של החברות מוסדר בעיקרו בחוק החברות ובחלקים מפקודת החברות שעודם בתוקפם. חברה מתחילה להתקיים בעת רישומה ברשם החברות (פועל במסגרת משרד המשפטים), רישומה הינו סטטוטורי והיא אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה. החברה הינה תאגיד שיש לו מניות, בהן מחזיקים בעלי המניות. לבעלי המניות, קיימת בדרך  כלל מטרה משותפת. לרוב: השאת רווחיהם באמצעות החזקת מניות החברה.

המניות הן אגד של זכויות וחובות חוזיות אשר המחזיק בהן חב כלפי החברה  והחברה חבה כלפיו. המניות מקנות לבעליהן זכויות וחובות בחברה, בהתאם לרשום בתקנון החברה. בחברה בע"מ, חובות בעל המניות כלפי החברה, מסתכמות בסכום ששילם עבור המניות. זכויות אופייניות שמניות מקנות לבעליהן: השתתפות בחלוקת רווחי החברה, זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכויות לקבלת דיבידנד בפירוק ועוד.

בשל היותה של החברה אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה, היא זו שתידרש לשלם בעד חובותיה. ככל שמדובר בחברה מוגבלת בערבות  (חברה בע"מ), לא ניתן לתבוע את בעלי מניותיה בגין חובותיה. במקרים חריגים מאשר ביהמ"ש "הרמת מסך" שמשמעותו: אפשרות לתבוע ישירות את בעלי המניות בגין חוב של החברה.

תכלית החברה, על פי חוק החברות הישראלי הינו: "לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה". עם זאת "ניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין השאר, את ענייניהם של נושיה, עובדיה ואת ענינו של הציבור". חוק החברות מאפשר לחברה במסגרת השיקולים העסקיים, כל עוד הדבר לא פוגע בה, להתחשב גם בנושיה, עובדיה והציבור.

בחוק החברות נקבעו ה"אורגנים" של החברה (הגופים הפועלים בה) והסמכויות של כל אחד מהם. האורגנים הם: האסכ"ל (אסיפה כללית של בעלי  המניות), הדירקטוריון, המנכ"ל וכל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון, רואים את פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין.

 

שותפויות

גם שותפות, בדומה לחברה, היא צורה של התאגדות  משפטית בין מספר בני אדם, לצורך כלשהוא (בדרך כלל: הפקת רווחים). שותפות יכולה להתקיים עם רישומה ברשם השותפויות (שותפות רשומה) או ללא רישום כזה (שותפות שאיננה רשומה), פרט למספר סוגים של שותפויות שחייבות ברישום. בניגוד לחברה, שותפות איננה יכולה להיות מוגבלת בערבות. ייתכן שותף שהוא שותף מוגבל, אולם חייב להיות בה שותף אחד,  לפחות, שאיננו שותף מוגבל. שותפות שיש בה שותף מוגבל נקראת "שותפות מוגבלת".

בניגוד לחברה, בשותפות יש הגבלה על מספר השותפים (עד 50) פרט לשותפויות רואי חשבון ועורכי דין שאין מגבלה על מספר השותפים בהן.

שותף שאינו מוגבל, מחויב באופן  אישי לכל חובות השותפות. ולפיכך הוא מחויב באופן אישי לכל התחייבות של שותף שאינו מוגבל בשם השותפות.

מעמדה של שותפות כשותפות, נבחן לפי הנסיבות. היא יכולה  לבחור בשם מסחרי  כלשהוא ולתבוע ולהיתבע בשם  זה.

את מעמדן החוקי של השותפויות בישראל מסדירה פקודת השותפויות.

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים