התנאים והכללים לפדיון כספי תגמולים מקופת גמל לקצבה בפטור ממס

התנאים והכללים לפדיון כספי תגמולים מקופת גמל לקצבה בפטור ממס

פורסם: 02/04/2015

שאלה

לנישומה בת 51 קופת גמל לקצבה. הנישומה הייתה מורה והפרישה כספים במשך כל השנים לקופת הגמל לקצבה. לפני מספר שנים ירד כושר העבודה שלה והיא תבעה קצבת נכות מקופת הגמל. כיום היא מקבלת קצבת נכות מקופת הגמל בלבד, מכיוון ששיעור אי כושר העבודה שלה אינו מקנה לה קצבת נכות מהביטוח הלאומי. מתחילת השנה הנישומה עובדת כעצמאית.

השאלה:

הנישומה מעוניינת לפדות את מרכיב הגמל בקופת הגמל בפטור ממס. מה עליה לעשות?

רו"ח אבי קדוש משיב

התקנות הרלוונטיות לשאלה זו הן תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן: "תקנות קופות הגמל").

להלן ציטוטים רלוונטיים מתוך תקנה 34 לתקנות קופות הגמל:

"ד)  קופת גמל לקצבה תשלם לעמית שכיר את המגיע לו לפי תקנונה שלא בדרך של קצבה, רק באחד מאלה:

...

(2)  בהתקיים התנאים כאמור בתקנות משנה (ב)(1) עד (6) ולפי האמור בהן - את הסכומים העומדים לזכותו במרכיב תגמולי המעביד ובמרכיב תגמולי העובד, כמשמעותם בתקנה 49א, באופן יחסי, ואולם תקנת משנה (ב)(1) ו-(6) תחול רק על סכומים ורווחים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000)."

להלן ציטוטים מתקנות משנה (ב)(1) עד (6) אשר מתייחסים לקופת גמל הונית, אולם חלים גם על קופת גמל לקצבה מכוח תקנת משנה ד(2), בשינויים האמורים בה:

"(1)      בהגיעו לגיל 60 שנים אם עברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון;

(2)  אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה המזערית בחודש מסוים... בפסקה זו, 'סכום ההכנסה המזערית' - סכום שכר מינימום לחודש... ואם בשנת המס היה לעמית ולבן זוגו לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנה - כפל הסכום האמור;

(3)  ההוצאות הרפואיות בשנת המס של העמית או של קרובו, למעט הוצאות לטיפול שיניים, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, של בן זוגו, של קרובו שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בן הזוג של קרובו האמור; הסכום שתשלם קופת גמל על חשבון התגמולים לפי פסקה זו, לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות כאמור;

(4)  לאחר שהיה לעמית באותו חשבון, הוא או קרובו חלה או נפגע ונקבעה לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודה או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) לפקודה;

(5)  לאחר פטירתו - לזכאים לכך;

(6)  לגבי סכומים העומדים לזכותו שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני יום כ"א בטבת התשס"ה (2 בינואר 2005) וכן הרווחים שמקורם באותם תשלומים - גם בהתקיים אחד מאלה:

(1)  בהגיעו לגיל 60 שנה אם פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות;

(2)  פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם בעבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר."

כאמור לעיל, תקנת משנה ב(6) חלה גם על קופת גמל לקצבה, אולם רק לעניין סכומים שעומדים לזכותו של העמית אשר מקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) (להלן: "היום הקובע"). זאת בשונה מכספים בקופת גמל הונית - שלעניינם חלה תקנה זו על סכומים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל עד ל-2.1.2005.

על פי התקנה האמורה, אם לאחר הפרישה העובד לא החל לעבוד במקום אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו, אזי הוא יהיה זכאי למשוך את כל כספי התגמולים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל עד ליום הקובע בפטור ממס.

תקנה זו חלה גם על מי שהחל להיות עצמאי לאחר תום שישה חודשים מיום הפרישה (בהנחה שלא החל לעבוד במקום אחר בינתיים, כמובן).

לא ניתן למשוך בפטור ממס כספים שמקורם לאחר היום הקובע, אלא בהגיע העמית לגיל 60 או לפי אחת מתקנות המשנה האחרות שצוטטו לעיל. משיכת הכספים תהיה חייבת במס בשיעור 35% לפחות, לפי סעיף 87 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, ללא אפשרות קיזוז, ניכוי או זיכוי כלשהם למעט נקודות זיכוי אישיות (על פי הנחייה של רשות המסים).

כמו כן, לפי תקנת משנה ב(4) אשר אף היא חלה על קופת גמל לקצבה מכוח תקנת משנה ד(2), אם מדובר בנכות צמיתה (של העמית או של קרובו) בדרגה של 75% לפחות - ניתן למשוך את כל הכספים בפטור ממס.

נוסף על כך, תקנת משנה ב(3) מאפשרת למשוך כספים בפטור ממס בגובה הוצאות רפואיות שהיו לעמית או לקרובו בשנת המס.

אם לא יהיו לנישומה הכנסות בגובה "ההכנסה המזערית" כהגדרתה בתקנת משנה ב(2), אזי ניתן יהיה למשוך כספים בפטור ממס עד השלמה ל"הכנסה המזערית", לפי התנאים המפורטים בתקנת משנה זו.

יצוין כי אין מניעה להשתמש במספר תקנות משנה לעניין אותה קופת הגמל, ככל שמתקיימים כמה מהתנאים האמורים. כך למשל, עמית שיש לו בקופת הגמל כספים שמקור חלקם מכספים ששולמו לפני היום הקובע וחלקם מכספים ששולמו לקופת הגמל לאחר היום הקובע, העמית חדל לעבוד ולא מצא עבודה בתוך שישה חודשים, ונוסף על כך לעמית (או לקרובו) הוצאות רפואיות ואף הוא אינו מגיע להכנסה המזערית.

עמית כאמור יוכל למשוך את כל הכספים שמקורם בכספים ששולמו לקופת הגמל לפני היום הקובע בפטור ממס, וכן יוכל למשוך (מתוך הכספים שמקורם בכספים ששולמו לקופת הגמל לאחר היום הקובע) סכומים בגובה ההוצאות הרפואיות שלו בפטור ממס. נוסף על כך, יוכל העמית למשוך כספים שישלימו לו את ההכנסה המזערית בפטור ממס, וכמו כן הוא יוכל למשוך כספים נוספים שחייבים במס ולנצל כנגדם את נקודות הזיכוי האישיות שלו.

התשובה אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ואין כל אחריות על תוצאות השימוש בה

להפניית שאלות מקצועיות לרו"ח אבי קדוש בנושא זה לחץ כאן.
מבזקים