מיסוי "חברות הארנק"

מיסוי "חברות הארנק"

פורסם: 13/11/2013

פורסם חוזר מס הכנסה בקשר למיסוי "חברות הארנק". סוגי חברות ארנק: א. חברות של יחידים נותני שירותי נושאי משרה דרך חברה בבעלותם וחברות שבעלי השליטה בהן נותנים שירותים לחברה אחרת שבה מתקיימים (בפן המהותי), יחסי עובד מעביד בינם לבין החברה. ב. חברות אחזקה - עיקר הכנסתן היא מדיבידנד, שכירות וכד'. ג. חברות שלא מחלקות דיבידנד לאורך שנים. הוקם צוות לבדיקת דרך למסות חברות אלו והמלצותיו הוגשו להערות הציבור.

מבזקים