בידי מי נתונה הזכות להגשת השגה?

בידי מי נתונה הזכות להגשת השגה?

מאת: אבי גורמן, עו"ד; עמיה גולדשטיין, עו"ד | פורסם: 19/02/2015

סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") קובע כי ניתן להגיש השגה בגין שומה שיצאה. בעקבות לקוח שפנה למשרדנו, התעוררה השאלה – האם רק הנישום על שמו יצאה השומה רשאי להגיש השגה? סעיף 87 לחוק תוקן בתיקון 70 לחוק, במסגרת התיקון שונה נוסח הסעיף. בסקירה זו נערוך השוואה בין הסעיף לפני התיקון לבין הסעיף החדש.

חשיבות הקביעה מי רשאי להגיש השגה על שומה, רלוונטית בעיקר בעסקאות בהם מתחייב הרוכש לקחת על עצמו את תשלום מס השבח. במקרים כאלה ברור כי המוכר יהיה אדיש לסכום הקבוע בשומה.

נוסח הסעיף טרם התיקון:"הרואה עצמו מקופח בהודעת שומה רשאי..."- סעיף זה נדון בעניין גשמי ברכה[1], ובהתאם ללשון הסעיף נפסק כי רק הנישום רשאי להגיש השגה על שומה.

נוסח הסעיף החדש:"היה אדם חולק על שומה רשאי.." -תיקון 70 שינה באופן מהותי את לשון הסעיף, בהתאם לכך נראה כי הורחב מעגל האנשים שרשאים להגיש השגה. "אדם" אשר חולק על שומה רשאי להשיג עליה, כל אדם (כמובן שאין הכוונה שאנשים שלהם אין קשר לעסקה, יהיו רשאים להגיש בגינה השגה). לדעתנו, ראוי לאפשר למי שעמד בנטל הכלכלי את זכות הדיון. במילים אחרות, במקרים בהם המוכר מעביר את נטל המס לכתפיו של הרוכש, יש לאפשר לו להגיש השגה על השומה בהתאם לסעיף החדש.

לסיכום, אנו בדעה כי בהתאם לשינוי נוסח סעיף 87 לחוק, יש מקרים בהם יש לאפשר גם לרוכש להגיש השגה. עם זאת, ולמען הזהירות נציין כי בכל מקרה כאשר רוכש מסכים לקבל על עצמו את תשלום מס השבח, עדיף לו שידאג לזכויותיו העתידיות כבר בחוזה המכר.

 

[1] ו"ע 1093/06 גשמי ברכה ה.ש.י.ג. בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות, מיסים כב/1 ה-310.

להפניית שאלות מקצועיות על מאמר זה לחץ כאן.
מבזקים