משיכת כספים שלא כדין מקופת גמל לעצמאי עקב קשיים בעסק

משיכת כספים שלא כדין מקופת גמל לעצמאי עקב קשיים בעסק

פורסם: 06/01/2014

שאלה

נישום עצמאי ביצע משיכות חלקיות מקופות גמל (במעמד עצמאי) בשנת 2012 עקב מצב עסקי קשה. חלק מקופות הגמל ניכו 25% מס במקור וחלק לא ניכו כלל מס במקור.

השאלות:

1.   האם ניתן לראות במשיכות חלקיות מקופות גמל במעמד עצמאי עקב קשיים בעסק "משיכה כדין", ולבקש החזר מס?

2.   כיצד ייתכן שחלק מקופות הגמל לא ניכו מס במקור על משיכה שלא כדין?

רו"ח אבי קדוש משיב

לשאלה 1

תקנה 38(ד) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, (להלן: "התקנות") קובעת כלהלן:

"קופת גמל לקצבה תשלם את המגיע לעמית-עצמאי לפי תקנונה -

...

(2)  שלא בדרך של קצבה רק בהתקיים התנאים שבתקנת משנה (א)(1) ולפי האמור בה...".

תקנה 38(א)(1) לתקנות קובעת כדלקמן:

"קופת גמל תשלם לעמית תגמולים המגיעים לו לפי תקנונה כעמית-עצמאי, מחשבונו או מחשבונו של ילדו הקטין אם הוא אפוטרופסו באחד מאלה:

(1)  בהתקיים התנאים הקבועים בתקנה 34(ב)(2) עד (5) ולפי האמור בהן".

תקנה 34(ב)(2) קובעת כדלהלן:

"(2)      אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה המזערית בחודש מסוים, והגיש הצהרה לקופת הגמל בדבר גובה הכנסותיו והכנסות בן זוגו לאותו חודש, בתוך 60 ימים מתום אותו חודש (להלן - ההצהרה); הוגשה הצהרה כאמור, תשלם קופת הגמל לעמית מהתגמולים העומדים לזכותו, סכום שהוא ההפרש שבין סכום ההכנסה המזערית לבין סכום הכנסות בני הזוג כאמור בהצהרה; ההצהרה תהיה בתוקף לתקופה של חודשיים נוספים על החורש שלגביו ניתנה (להלן - תקופת הזכאות), זולת אם בתקופת הזכאות הוגשה לקופת הגמל הצהרה מתקנת של העמית או שניתנה לה הודעה מטעם הנציב על הפסקת התשלום על פי פסקה זו, כולו או חלקו; בתום כל תקופת זכאות יהיה העמית רשאי להגיש הצהרה חדשה; בפסקה זו, 'סכום ההכנסה המזערית' - סכום שכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם בשנת המס היה לעמית ולבן זוגו לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנה - כפל הסכום האמור".

לפיכך, אם הכנסתו של הנישום (או שלו ושל בן זוגו - אם הוא נשוי) פחתה מההכנסה המזערית כהגדרתה בתקנה לעיל, הוא זכאי - עקרונית - למשיכת כספים ללא מס מקופת הגמל. ואולם, התקנה מתנה זאת בהגשת הצהרה לקופת הגמל בדבר גובה הכנסותיו והכנסות בן זוגו לאותו החודש וחידוש ההצהרה כל שלושה חודשים. בהנחה שהנישום לא נהג כך - מומלץ לפנות לפקיד השומה בבקשה לתת אישור כמבוקש לקופת הגמל.

כמו כן על פי החבק, רשות המסים מתירה ניצול של נקודות הזיכוי האישיות כנגד משיכה שלא כדין מקופות הגמל. לפיכך, אם הנישום לא ניצל בשנת המס נקודות זיכוי אלו, הוא יוכל לקבל את המס שנגבה בסכום ערך נקודות הזיכוי בחזרה עם הגשת הדוח השנתי (או לפני, לפי אישור פקיד שומה).

 

לשאלה 2

תקנה 38(ד) לתקנות קובעת כלהלן:

"קופת גמל לקצבה תשלם את המגיע לעמית-עצמאי לפי תקנונה -

...

(2)  שלא בדרך של קצבה רק בהתקיים התנאים שבתקנת משנה (א)(1) ולפי האמור בה, ואולם לגבי סכומים ורווחים שמקורם בתשלומים שהופקדו לקופת גמל לקצבה לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997) או לפוליסות ביטוח שהוצאו לפני המועד האמור והופקדו לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) - גם בהתקיים התנאים שבתקנת משנה (א)(2) עד (5), ובלבד שהעמית לא היה זכאי לקצבת נכות מקופת הגמל."

תקנת משנה (א)(2) קובעת כדלקמן:

"קופת גמל תשלם לעמית תגמולים המגיעים לו לפי תקנונה כעמית-עצמאי, מחשבונו או מחשבונו של ילדו הקטין אם הוא אפוטרופסו באחד מאלה:

...

(2)  לגבי כספים שהופקדו עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005), בהתקיים אחד מאלה:

(א)  אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון בכפוף לאמור בתוספת הראשונה;

(ב)  אם הגיע לגיל 60 - אם עברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון בכפוף לאמור בתוספת הראשונה".

עולה מכך שמשיכת כספים אשר מקורם בתשלומים שהופקדו לקרן פנסיה לפני 30.04.1997 ו/או בתשלומים שהופקדו לקופת ביטוח לפני 1.1.2000 - אם עברו 15 שנים מיום שהחל הנישום להפקיד כספים באותו חשבון, הוא זכאי למשוך כספים אלו שלא בדרך של קצבה ללא מס (זאת, כפוף לאמור בתוספת הראשונה לתקנות - שמתייחסת להפקדות חד פעמיות בסכום גדול יחסית).

התשובה אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ואין כל אחריות על תוצאות השימוש בה

להפניית שאלות מקצועיות לרו"ח אבי קדוש בנושא זה לחץ כאן.
מבזקים